upozornění!

Mgr. Petr Palíšek Zapletal, EFA
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku, IČ 74464728, sídlo Křtiny č.p. 53, 67905 Křtiny.  Pro případné jednání, dle předchozí domluvy, také k dispozici v nepravidelně využívaných jednacích prostorách na adresách Spolková 290/6, 60200 Brno či Tolstého 562/35, 61600 Brno. Pro oblast investic podle zákona č. 256/2004 Sb. a doplňkového penzijního spoření dle zákona č. 427/2011 Sb. jsem vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele BP Broker-Pool.cz, a.s., IČ 29140129, sídlo Ypsilantiho 53/4, 60300 Brno, registrovaného u České národní banky (dále jen ČNB). Pro oblast spotřebitelských úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb. jsem vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele SAB servis s.r.o., IČ 24704008, sídlo Jungmannova 748/30, 11000 Praha 1, registrovaného u ČNB. Pro oblast pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb. jsem vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele BP Broker-Pool.cz, a.s., IČ 29140129, sídlo Ypsilantiho 53/4, 60300 Brno, registrovaného u ČNB pod číslem 2102015PA.

Marie Jelínková
Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ 75755637, sídlo Lidická 715, 63961 Třinec.  Pro oblast pojištění jsem držitelkou odborné způsobilosti dle § 57 odst. 1 písm. c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 dle zákona č. 170/2018 Sb.

Lukáš Jeřábek, EFA
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku, IČ 03583333, sídlo Masarykova 7, 66411 Zbýšov.  Pro případné jednání, dle předchozí domluvy, také k dispozici na adrese Tolstého 562/35, 61600 Brno. Pro oblast investic podle zákona č. 256/2004 Sb. a doplňkového penzijního spoření dle zákona č. 427/2011 Sb. jsem vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele In Investments a.s., sídlo K Moravině 1871/7, 19000 Praha 9, IČ 03002578, registrovaného u ČNB. Pro oblast spotřebitelských úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb. jsem vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele GEPARD FINANCE a.s., IČ 25973843, sídlo Sokolovská 192/79, 18600 Praha 8, registrovaného u ČNB. Pro oblast pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb. jsem vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele SAB servis s.r.o., IČ 24704008, sídlo Jungmannova 748/30, 11000 Praha 1, registrovaného u ČNB.

Barbora Pavlíková
Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ 14203901, sídlo Nádražní 315, 68352 Křenovice. Oprávněna poskytovat služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Oprávnění uvedených osob, které jsou vázanými zástupci, je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu ČNB na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde najdete aktuální informace a podrobnosti o registraci a rozsahu oprávnění.

Detailní informace k nabízeným službám a produktům, včetně reklamačního řádu, možnosti podání stížnosti, řešení sporů, orgánu dohledu, udržitelnosti atd., jsou dostupné na webech jednotlivých investičních nebo samostatných zprostředkovatelů BP Broker-Pool.cz na https://broker-pool.cz/informace-iz/, GEPARD FINANCE na https://www.gpf.cz, In Investments na https://www.ininvest.cz/dokumenty-pro-klienty, SAB servis na https://sabservis.cz/informace.

Není-li výslovně uvedeno jinak, pak obdržený e-mail ani žádný z připojených souborů není: nabídkou k uzavření smlouvy či příslibem k uzavření smlouvy či upřesněním obsahu smlouvy, poskytnutím rady podle zákona č. 257/2016 Sb., vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku či veřejnou nabídkou, ani jiným právním jednáním jakékoliv osoby či finanční instituce, jejíž materiály jsou v obdrženém e-mailu obsaženy, ani žádné z osob s nimi propojené, a to bez ohledu na obsah či označení tohoto e-mailu či připojených souborů. 

Pokud kterákoliv část obdrženého e-mailu nebo kterýkoliv z připojených souborů vykazují obsahové náležitosti některého z výše uvedených nebo i jiných právních jednání konkrétní osoby, jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení či dokument, a to i pokud tak není výslovně označen.

Obdržený e-mail a všechny připojené soubory obsahují či mohou obsahovat důvěrné informace, které mohou být chráněny zákonem. Je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedené jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel/a tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesilateli a pak jej vymažte. 

Odesilatel/ka e-mailu ani jakákoliv z finančních institucí, jejíž materiály jsou v e-mailu uvedeny nebo k němu přiloženy, ani žádná z osob s takovými institucemi propojená, neručí za bezchybný a úplný přenos zasílaných informací ani za zpoždění nebo přerušení přenosu, ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.

Pokud jste na našich sociálních sítích, internetových stránkách, reklamních a propagačních materiálech nebo e-mailových zprávách viděli například modelace investic, propočty očekávaného výnosu investic, grafy a informace o výnosnosti jednotlivých tříd aktiv či jiné informace týkající se investování a investic apod., tak se vždy jedná pouze o ukázkový modelový příklad. Při propočtech vycházíme z obecně známých a uznávaných kalkulací finanční matematiky a z historie trhů, zejm. akciových.

Výslovně upozorňujeme, že každá investice zahrnuje rizika, včetně rizika ztráty peněz, stejně tak je s investicí spojeno riziko kolísání hodnoty, návratnost původně investovaných prostředků tak není zaručena. Informace obsažené v materiálech, které přímo nebo nepřímo odkazují na investiční ukazatele či výkonnost investice v minulosti, mají pouze indikativní charakter a nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti nebo jiných parametrů investice a budoucích výsledků.

Uvedené informace jsou poskytovány široké veřejnosti bez přihlédnutí k finanční situaci, investičním požadavkům, individuálním potřebám a možnostem jednotlivců. Všem potenciálním investorům proto doporučujeme důsledně zvážit investiční cíle, rizika, náklady a veškeré další finanční aspekty spojené s rozhodnutím investovat peněžní prostředky. Před investováním peněžních prostředků důrazně doporučujeme individuální konzultaci s daňovými, finančními a právními poradci.

V žádném případě neneseme vůči komukoli jakoukoliv odpovědnost za jakékoli rozhodnutí učiněné na základě informací uvedených na internetových stránkách, v propagačních materiálech či jinde, ani za jakékoli následné, zvláštní, podobné nebo jiné škody.